מאמר של פרופ' יצחק גילת – 2021

צדוק, י' , גילת, י' (2021). לימוד מבוסס פרויקטים במדע וטכנולוגיה: תפיסות תלמידים בדואים ותלמידים יהודים, הלאה, כתב העת של הפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל, , 77 – 96

המחקר בחן את תרומה של למידה מבוססת פרויקטים (PBL) בקרב תלמידים בדואים ותלמידים יהודים. המחקר נערך במתודולוגיה כמותית, והראה כי התלמידים היהודים מעריכים את תרומת הפרויקט כגבוהה בהרבה מאשר התלמידים הבדואים. כמו כן, התלמידים הבדואים תופסים את תפקיד המורה כמקור ידע הרבה יותר מאשר עמיתיהם היהודים. ההסבר לממצאים מעוגן בהקשר התרבותי והחברתי של הבדואים בישראל.

 

איציק גילת