הבאנר לפרסומים החדשים של חברי הסגלחזון רשות המחקר


לפתח תרבות מחקר במכללה, שתתבטא במעורבות מוגברת של חברי סגל בעשייה מחקרית באיכות גבוהה והפצתה, בשימוש בעדויות
מחקריות לקבלת החלטות ולקידום ההוראה ובמיצוב המכללה כמוסד אקדמי מוביל במחקר בחינוך.

 


יעדים של רשות המחקר

באנר גרפיקה
• קידום המחקר בקרב חברי הסגל במכללה
• הפקת מידע מחקרי עבור המכללה
• הפקת מידע מחקרי בתחום החינוך ובתחומים אחרים
• סיוע בקידום ההוראה

מבנה ארגוני

 

מיבנה ארגוני

 

כתבי עת

כתבי עת - מבנה ארגוני