eran-gusacov

מאמר מאת ד"ר ערן גוסקוב

גוסקוב, ע' (2022). הוראת התיאוריה הביקורתית של הגזע כנושא שנוי במחלוקת בכיתה. חמדעת, ט"ו, 33-1.

סוגית הכנסת נושאים שנויים במחלוקת לכיתת בית הספר עומדת בשנים במרכזו של שיח ציבורי ואקדמי בכלל מדינות העולם המערבי ובפרט בישראל. המאמר משתמש במחלוקת הציבורית האמריקנית סביב התאוריה הביקורתית של הגזע (Critical race theory), כדי לבחון אם ניתן להעלות לדיון בכיתת בית הספר את השאלה "האם יש ללמד את התאוריה הביקורתית של הגזע בכיתת בתי הספר?" כנושא שנוי במחלוקת. מטרתה של בחינה זו היא לצייד את המחנכים בקריטריונים שיסייעו בידם להחליט לגבי נושא שנוי במחלוקת אם יש ללמדו או שמא יש להשאירו מחוץ לדלת הכיתה.

למאמר >>