נוהל הגשת הצעות מחקר ודרכי ביצוע

 1. כל חבר סגל העובד במכללה מעל שלוש שנים והוא בעל קביעות ובהיקף של 51%  משרה או יותר רשאי לבקש סיוע כספי לעריכת מחקרבהתאם לקריטריונים הנדרשיםחבר סגל שאינו עונה על התנאים הנ"ל יוכל להיות "חוקר בשיתוףאם יגיש את מחקרו בשיתוף עם חוקרהעונה על התנאים הנ"ל.
 2. חבר סגל יוכל להגיש הצעת מחקר רק לאחר סיים את כל חובותיו הקודמים במחקר אחר שלושמומן על ידי הוועדהלא ניתן להגיש הצעה חדשה לפני סיום החובות הקודמים במועד.
 3. את הבקשות יש לשלוח לוועדה לעידוד מחקרים בדואר אלקטרוני בהתאם לקריטריונים לכתיבת הצעת מחקרכתובת הוועדה – vlm@levinsky.ac.il
 4. להלן רשימת הקריטריונים לשיפוט הצעות מחקר:
  1. לפי הנחיות מכון מופ"ת
  2. מטרות מחקרשאלות והשערות אמורות להיות ברורותמתקבלות על הדעת ומנוסחות בירור.
  3. סקירת ספרות ברורה, רלוונטית לתחום המחקר, עדכנית וקשורה למטרות המחקר.
  4. כלי מחקר הולמים את שאלות המחקר, מפורטים באופן סביר ורלוונטים לסוג המחקר המוצע.
  5. מערך המחקר הגיוני, נובע משאלות המחקר או מההשערות שלו.
  6. חשיבות המחקר מוסברת באופן ברור.
  7. כללי ניסוח סביר ולכיד, ותכנים רלוונטיים.
 5. עם אישורה של ההצעה מתחייב החוקר:
  1. להשלים את המחקר במסגרת תקופה של שנה אחת.
  2. בתום שישה חודשים מתחילת המחקר יש להגיש לוועדה דוח ביניים על התקדמות המחקר, כולל פירוט סעיפי התקציב שנוצלו. דו"ח הביניים יכלול תיאור קצר של מה שנעשה עד להגשת דוח הביניים.
  3. בתום תקופת המחקר, יש להגיש לוועדה עותק של הדוח סופי של המחקר בתוספת דיווח על אופן ניצול התקציב .
 6. אי עמידה באחת מהמחויבות הללו תביא להפסקת מימון המכללה .
 7. ניתן להאריך את משך המחקר לשנתיים נוספות בלבד. על החוקר להגיש בקשה מנומקת להארכת המחקר בלוויית דוח ביניים הכולל רקע תאורטי עדכני, מתודולוגיה, וממצאים שנותחו עד מועד הגשת הדוח וניצול תקציב.
  בתום 3 שנים פוקעת זכותו של חבר הסגל להשתמש בכסף.
 8. תחומי מחקר
  תחומי המחקר המאושרים על ידי הוועדה הם כדלהלן:

  1. תהליכי הכשרה המופעלים במסגרת המכללה
  2. תהליכי הוראה למידה יזומים ע"י המכללה ומופעלים במערכת החינוך.
  3. מחקרים עיוניים במדעי החינוך ובמקצועות ההוראה הנלמדים במכללה.
 9. ניתן להגיש הצעה ללא בקשת תקציב לצורך קבלת אישור מהוועדה כדי להגיש את ההצעה למימון גופים חיצוניים למכללה.
 10. מחקרים של מרצים שאינם קבועים:
  בכל שנה ייקבע מספר מוגבל של מחקרים למרצים העובדים במכללה לפחות שליש משרה.
 11. התקציב השנתי למחקר:
  1. התקציב למחקר יתבטא בסיוע כספי להוצאות המחקרהתשלום לנותני שירותים חיצוניים ורכישת ציוד יתבצעו על ידי החוקר מתוך המענק שקיבל.
  2. התקציב המאושר למגיש ההצעה הוא לשנת מחקר אחת בלבדניתן לבקש המשך תמיכה לשנתיים נוספות לאחר הגשת דו"ח ביניים ובו פירוט קצב ההתקדמותאי אפשר יהיה להאריך את קבלת המענק מעבר לתקופה זו.
  3. החוקר יידרש להצהירבהצעת המחקרעל מקורות כספיים אחרים בהם הוא נעזר לצורך מחקרו.
  4. הוועדה אינה מוסמכת לאשר סיוע כספי לעבודות דוקטורט ולרכישת ציוד קבעכדון: ריהוט מחשבים וכו.
  5. חבר סגל יכול להשתמש בכסף לצרכים הבאים:
   1. תשלום עבור איסוף נתונים/תכתוב/עריכה לשוניתתרגום.
   2. ציוד מתכלה בלבד.
   3. נסיעות באוטובוסים לצורך מחקר בארץ.
   4. הרשמה לאגודות מדעיות שתורמות לחוקר.

 

פרסום דוחות מחקר

 1. על החוקר להגיש לוועדה לעידוד מחקרים דוח סופי.
 2. הדוח יכלול תקציר של    300 מילים בשתי גרסאות בעברית ובאנגלית.
  התקציר יכיל את הרכיבים הבאים:
 1. כותרת ובה שם המחקר ושם החוקר.
 2. גוף התקציר יכלול את מטרות המחקר, תיאור קצר של הרקע התיאורטי, שאלות המחקר או השערותיו, תיאור המתודולוגיה, ממצאי המחקר וההשלכות שיש לו.
 • בפרסום המחקרי תצוין בצורה נאותה התמיכה של המכללה בביצוע המחקר. עותק של כל פרסום יועבר ליו"ר הוועדה. תקציר ממנו יופיע באתר הוועדה לעידוד מחקרים

 

הנחיות להגשת הצעות מחקר

 • ❯ לחץ לעיון בקובץ ההנחיות