1. חבר סגל קבוע בהיקף 2/3 משרה יהיה זכאי להגיש בקשה לתמיכה תקציבית.
  2. על חבר הסגל לשלוח את המאמר שהוא מתכוון לערוך או לתרגם לוועדה, ולציין לאיזה כתב עת הוא מתכוון להגיש את המאמראו באיזה ספר יופיע הפרק ומי עורך את הספר.
  3. על חבר הסגל לציין בפנייתו שאין הוא מקבל מענק ממקור אחר.
  4. על חבר הסגל להציג לוועדה את הצעת המחיר של העורך הלשוני או המתרגם.
  5. התמיכה תינתן פעם אחת בשנה בלבדלאחר אישור הוועדה יפנה חבר הסגל לחשב המכללה.
  6. אם המאמר או הפרק יתקבלו לפרסוםחבר הסגל יפרסם בהערת שוליים את התמיכה שיקבל ממכללת לוינסקי לחינוך