1. כל חבר סגל קבוע בהיקף של 2/3 משרה ומעלה יקבל סכום קבוע שיעמוד לרשותו במשך 3 שנים מיום הגשת הבקשה הראשונה.
 2. חבר סגל יוכל להחליט אם הוא צורך את כל הסכום בנסיעה אחת או אם הוא מחלק אותו לכמה נסיעות לחו"ל.
 3. אם חבר הסגל לא ישתמש בתקציב במשך 3 שניםהוא לא יוכל לצבור אותו. האחריות על מעקב ניצול התקציב היא של איש הסגל עצמולא תישלח תזכורת לקראת תום התקופה של 3 השנים.לאחר 3 השנים יועמד לרשות איש הסגל תקציב חדש ל 3 השנים הבאות.
 4. ניתן להשתמש בכספי התקציב שעומד לרשות חבר הסגל לקניית כרטיס טיסהשהות בבית מלון בימי הכנסדמי הרשמה לכנסותחבורה בימי הכנס לצורך הגעה ליעד וחזרה ממנו.
 5. בכל עת שחבר הסגל נוסעעליו לאשר את הנסיעה ע"י הגשת טופס לוועדה. הטופס נמצא באתראת הבקשה יש להגיש לוועדה החל מיום פתיחת שנה"ל  פחות 21 יום לפני מועד הכנסלבקשה יש לצרף אישור רשמי שמונפק על ידי  ארגני הכנס על השתתפות בכנסבנוסף על חבר סגל המרצה בכנס להגיש  צילום תוכנית הכנס בה מצוין כי הינו מציג בשם מכללת לוינסקי.
 6. יש לפנות לחשב המכללה בכול הקשור לעניינים כספיים טרם סגירת עסקה עם נותן שירות בארץ או בחו"ל )סוכנות נסיעותמלוןאו גורמים אחרים(. בכל מקרה אין לבצע תשלומים באופן פרטי בטרם קביעת ההתקשרויות עם החשב.
 7. במידה של הסדרת הטיסה והלינה באמצעות סוכנות נסיעות בארץעל פי התקנוןהמופיע באתר המכללהעל חבר הסגל לפנות למחלקת הרכש של  המכללה להסדרת כרטיס הטיסה ובית המלון באמצעות סוכנות הנסיעות.  אין לשלם כספים לספקים בארץ באופן פרטי שלא באמצעות המכללה. במקרים שהזמנת המלון נעשית באופן ישיר באתר הכנסעליך להמציא קבלות המעידות על התשלום למלון בימי הכנס בלבד.
 8. על פי התקנון על חבר הסגל להמציא לחשב המכללה עם שובו את המסמכים הבאים: אישור הרשמה לכנסקבלה מהמלון בו הוא לן בימי הכנס וכרטיסי נסיעה.
 9. בכל מקרה אין לחרוג מהכללים הבאים:

להלן תקרות החזרי ההוצאותהמבוססות על התקרות הקבועות מס הכנסהשעיקרן:

 •       כרטיס טיסה מחלקת תיירים בלבד )יש להציג כרטיס טיסה).
 •       הוצאות לינה עבור ימי הכנס בלבד יוכרו הוצאות עד $266 דולר ללינה.
 •       הוצאות אש"ל יוכרו עד  $75דולר לכל יום שהייה )עם הצגת קבלות).
 •       תחבורה יוכרו הוצאות משדה התעופה למלון ואו למקום הכנס ובחזרה )עם הצגת קבלות).
 •       על פי התקנון של השתתפות חברי הסגל בכנסים בחו"ל , על היוצא לכנס ומקבל סיוע כנ"ל לכתוב דוח מקיף על תכני הכנס ולהיות נכון לדווח בעל פה לחברי הסגל.
 •        עם אישור השתתפות המכללה מתחייב החוקר לציין את סיוע המכללה בעת הכנס ובכל אחד מפרסומיו.

 נוהל השתתפות חברי סגל בכנסים בחו"ל

 1. השתתפות בכנס בתחום הרלוונטי לחינוך ולהכשרת מורים או בתחום הדעת של המרצה.
 2. הוועדה תדון במקרים חריגים שאינם מפורטים בתקנון הקשורים ביציאתם של חברי סגל לכנסים.
 3. הוועדה תאשר מימון של פוסטרים לחברי סגל המציגים בכנסים בחו"ל ובארץ.

 

לטופס בקשה להשתתפות בכנס בחו"ל לחץ כאן