ו. השתתפות הוועדה בעלות כנסים בארץ

כל חבר סגל בעל קביעות והיקף עבודה של 50% משרה ומעלה יוכל לקבל סיוע בעלות כנסים בארץ. הסיוע ניתן לחברי סגל המציגים את עבודתם בכנס.

המכללה תשתתף בסיוע של 50% מהעלות של כנס בארץ עד סכום מרבי של 400 ₪ כלומר הסכום המרבי שניתן לקבל הוא 200 ₪ לכנס.

חבר סגל המעוניין לבקש סיוע בעלות כנסים בארץ ימלא את הטופס לבקשת סיוע תקציבי המופיע באתר רשות המחקר.

יש לשלוח את הטופס המלא באמצעות המייל לרשות המחקר עד שבועיים לפני מועד האירוע, לפרט את אופי האירוע ואת עלות ההשתתפות.