ו. השתתפות הוועדה בעלות ימי עיון, סדנאות וכנסים בארץ

1. כל חבר סגל בעל קביעות והיקף עבודה של 50% משרה ומעלה יוכל לקבל סיוע בעלות כנסים וימי עיון בארץ, כמפורט להלן.

  • השתתפות המכללה ב- 50% מהעלות של 4 ימי עיון עד סכום מרבי של 100 ₪ ליום עיון אחד, כלומר הסכום המרבי שניתן לקבל מהמכללה הוא 200 ₪ לשנה
  • השתתפות המכללה ב- 50% מהעלות של שתי סדנאות בשנה, עד סכום מרבי של 600 ₪ לסדנה. כלומר הסכום המרבי שניתן לקבל מהמכללה הוא 600 ₪ לשנה
  • השתתפות המכללה ב 50% מהעלות של כנס בארץ עד סכום מרבי של 400 ₪ כלומר הסכום המרבי שניתן לקבל הוא 200 ₪ לכנס.

2. חבר סגל המעוניין לבקש סיוע בעלות ימי עיון, סדנאות או כנסים בארץ יפנה באמצעות המייל לוועדה לעידוד מחקרים שבועיים לפני מועד האירוע, יפרט את אופי האירוע ואת עלות ההשתתפות. לצורך קבלת החזר, על חבר הסגל להציג לרשות המחקר את הקבלות על דמי ההרשמה לאירוע.

3. הכתובת ברשות המחקר היא  estik@levinsky.ac.il