קריטריונים להשתתפות המכללה בהוצאת כותר של חבר סגל.

  1. חבר הסגל ישלח לוועדה לעידוד מחקרים את הכותר הגמור ולא טיוטה
  2. הכותר יהיה בהתאם לאחת הקטגוריות הבאות:
    1.  מחקר בתחום דעת מסוים.
    2.  ניתוח עיוני תאורטי.
    3.  מחקר המשלב מספר תחומי דעת.
    4.  עבודת דוקטורט שחבר הסגל רוצה לפרסם.
    5.  יצירה ספרותית בשירה, סיפורת, דרמה או ביקורת ספרותית.
    6.  אסופת מאמרים שחבר הסגל ערך, והשתתף בכתיבה של לפחות אחד מהפרקים.
    7.  תקליטור
  3. מספר המחברים והיקף המשרה:
    1. הכותר הופק ע"י חברה סגל אחד או יותר.
    2. הכותר הופק ע"י חבר סגל בשיתוף עם חבר סגל ממכללה אחרת אולם היקף משרתו של חבר הסגל ממכללת לוינסקי הוא לפחות 51% משרה.
  4. שיפוט:
    1.  על חבר הסגל המבקש לפרסם את הכותר להמציא מכתב של ההוצאה לאור.
    2.  על חבר הסגל המבקש לפרסם את הכותר להמציא חוזה חתום עם ההוצאה לאור.
  5. על חבר הסגל לפרט את העלויות המתבקשות שלא מומנו ע"י גורמים )כגון: ההוצאה לאורקרן כלשהיא או מקום עבודה אחר(. גובה סכום ההשתתפות של המכללה יהיה כדלקמן: היקף התקציב יהיה תלוי בהיקף היצירה ויביא בחשבון אם יש צורך לכלול תצלומים שונים או איורים שעלותם גבוהה.
  6. מחבר הכותר ידאג להדגיש את ההשתתפות של מכללת לוינסקי במקום בולט.
  7. לאחר פרסום הכותרהמחבר מתחייב להעביר עותק של הספר לספריית המכללה.