על אודות כתב-העת

חוקרים@צוותי חינוך-הורים

אנו שמחים לבשר על השקתו של כתב-עת חדש!

חוקרים@צוותי חינוך-הורים הוא כתב-עת אקדמי חדש, שפיט ומקוון בנושא יחסים שבין צוותי חינוך להורים. כתב העת יצא לאור במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, בהובלת מרכז המחקר והידע "מהות" ובשיתוף עם אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך.

כתב-העת מהווה במה לפרסום מאמרים עיוניים ואמפיריים העוסקים ביחסים שבין צוותי חינוך להורים. הוא מושתת על בניית מקורות ידע מבוססי מחקר ועדכניים להבנת הנושא מהיבטים שונים בחברה הישראלית, כגון חקר נקודות מבט של הורים, דפוסי תקשורת ושותפות של צוותי חינוך והורים, הצגה של סוגיות מורכבות ודיון בהן ובדילמות בתחום, התייחסות לדגמים שונים של משפחות ולהיבטים רב-תרבותיים. הדגש יינתן על הנעשה בתחום בארץ, כאשר כתב-העת שואף לעורר דיון אקדמי, חינוכי וציבורי בסוגיות אותנטיות הרלוונטיות למאה ה-21.

אנו מקבלים מאמרים עיוניים ומחקריים וכן מאמרי סקירה (review) במגוון נושאים הקשורים ליחסים שבין צוותי חינוך להורים. על המאמרים המחקריים להיות מעוגנים במסגרת תיאורטית מקיפה ולהתבסס על שיטות מחקר מדעיות מקובלות. המאמרים העיוניים יעמיקו בסוגיות עכשוויות, יעסקו בניתוח מודלים, בדיון ביקורתי ויתרמו לשיח האקדמי והציבורי בנושא.

המאמרים והפרסומים המוגשים לפרסום בכתב-העת חייבים להיות בלעדיים, כלומר, לא פורסמו ולא נשלחו במקביל לשיפוט או לפרסום בבמה אחרת, להוציא כינוסים. המאמרים המוגשים למערכת כתב-העת עוברים תהליך הערכה אנונימי על ידי שני סוקרים מומחים לפחות.

זכויות היוצרים של הפרסומים בכתב-העת שמורות למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ולמרכז מהות. אין להעתיק או להפיץ קטעים מתוך כתב-העת ללא אישור בכתב ממערכת כתב-העת.

כתב-העת יכלול מדור ייחודי של הצגת יוזמות מקוריות בנושא יחסים שבין צוותי חינוך להורים. היוזמות יישפטו על ידי סוקרים מומחים.

יעדים:

 • להציג מחקרים שנעשו בחברה הישראלית על יחסים שבין צוותי חינוך להורים.
 • לשמש במה לדיונים המעוגנים בידע מחקרי בנושא.
 • לשתף ציבור קוראים רחב במחקרים ובכיוונים עכשוויים בתחום באמצעות הנגישות של כתב-העת המקוון.
 • להעשיר את השפה ואת הידע הפרופסיונלי בתחום.

 

עורכת כתב-העת: ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות
בשאלות הנוגעות לכתב-העת ניתן לפנות לדוא"ל:  anat.korem@l-w.ac.il

* כל הנכתב בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 

חברי המערכת:
ד"ר ענת כורם, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
פרופ' יצחק גילת, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
פרופ' ציפורה שכטמן, אוניברסיטת חיפה
גב' ליאת שמואלי, ממונה תחום הורים ומשפחה באגף בכיר שפ"י
ד"ר איריס אלפי-שבתאי, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
ד"ר סמדר בר-טל, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט
ד"ר נאוה דקל, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי

בכתב העת חוקרים@צוותי חינוך-הורים, הפועל במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט בהובלת מרכז המחקר והידע "מהות" ובשיתוף עם אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך, מתפרסמים מאמרים מחקריים המתבססים על מתודולוגיה כמותית, איכותנית או משולבת. כמו כן, אפשר להגיש מאמרים עיוניים, הדנים בסוגיה בתחום מנקודת מבט תיאורטית או ביקורתית, וכן מאמרי סקירה (review), המתארים נושא באופן נרחב על סמך הספרות בתחום. המאמרים המוצעים לפרסום ייכתבו על פי כללי הכתיבה האקדמית הנהוגה בשיטת APA גרסה 7.

מבנה, היקף ועיצוב המאמר:
בין 4,000 ל-8,000 מילים, לא כולל מקורות.
המאמר ייכתב בעברית בגופן Arial בגודל 12, ברווח כפול בין שורה לשורה. הטקסט ייושר לשני הצדדים. לוחות ותרשימים ישולבו בתוך המאמר ויעוצבו על פי כללי הכתיבה של APA.
בפרק הדיון יש לייחד כותרת משנה: תרומה ליחסי צוותי חינוך-הורים.
למאמר יצורף תקציר באנגלית.

כותרת המאמר:
בגופן בגודל 16 מודגש וממורכז; אורך הכותרת עד 60 אותיות.

שם הכותב:
בגופן בגודל 12 מודגש וממורכז; לא יאוזכר התואר האקדמי; במקרה של כמה כותבים ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים. בכל אחד מהשמות ייכתב השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה.

את המאמר יש לשלוח כאשר בעמוד הראשון מופיעים כותרת המאמר, שמות הכותבים, התואר האקדמי, השיוך המוסדי, כתובת הדוא"ל והתקציר הביוגרפי. בעמוד השני תופיע כותרת המאמר ללא ציון שמות הכותבים. כמו כן, המחברים יסירו מגוף המאמר ומרשימת המקורות פרטים המזהים אותם, כדי להבטיח שיפוט אנונימי.

המחברים אחראים להשגת זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמר.

אם המאמר הוא מחקרי, יש להקפיד על המבנה הבא: תקציר, מבוא, סקירת ספרות, שיטת המחקר (מתודולוגיה), ממצאים, ודיון הכולל סיכום ומסקנות תיאורטיות ומעשיות.

כאשר מדובר במחקר, בתיאור שיטת המחקר, יש להתייחס באופן מפורש להיבטים האתיים של עריכת המחקר ולאישורים שניתנו לביצועו.

רשימת מקורות:
רשימת המקורות תיכתב על פי שיטת APA  גרסה 7.

יש לכלול לפחות שלושה מאמרים עדכניים מחמש השנים האחרונות.

נוסף על המאמר יש לכלול את המסמכים האלה:

תקציר המאמר:
בהיקף של עד 250 מילים. יש לצרף גם תקציר באנגלית.

מילות מפתח:
ארבע-חמש מילות מפתח.

תקציר ביוגרפי:
תואר אקדמי, עיסוק מרכזי ותחומי עניין ומחקר של הכותב, שיוך מוסדי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.

מאמר שלא יישלח בהתאם להנחיות יוחזר לשולחים.

המערכת תעביר את המאמרים לשיפוט של שני סוקרים מומחים לפחות. מאמרים שיתקבלו לפרסום יועברו לעריכת לשון ויפורסמו בהליך מזורז.

את המאמרים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל של עורכת כתב-העת, ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות: anat.korem@l-w.ac.il

* כל הנכתב בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

מבנה ההצעה

היוזמה תכלול את המרכיבים הבאים: כותרת, שמות היוזמים, תקציר, תיאור היוזמה, מילות מפתח ותקציר ביוגרפי של היוזמים. את היוזמה יש לכתוב בגופן Arial ברווח כפול.

להלן פירוט של כל אחד מן המרכיבים:

 

 1. כותרת היוזמה: גופן בגודל 16 בולט וממורכז. אורך הכותרת עד 60 אותיות. שם היוזמה ישקף את מהות היוזמה ואת ייחודה בהקשר ליחסי צוותי חינוך-הורים.
 2. שמות היוזמים: גופן בגודל 14 ממורכז. השם הפרטי ראשון ואחריו שם המשפחה. במקרה של כמה כותבים, ייכתב שם הכותב הראשי תחילה ואחריו שאר הכותבים.
 3. תקציר: גופן בגודל 12 מיושר לימין בהיקף של עד 250 מילים. יש לצרף גם תקציר באנגלית.
 4. מילות מפתח: יש להוסיף 5-4 מילות מפתח.
 5. תקציר ביוגרפי: של הכותבים הכולל תואר/תואר אקדמי, עיסוק מרכזי ותחומי עניין ומחקר, שיוך מוסדי, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון ליצירת קשר.
 6. היקף תיאור היוזמה: עד 1500 מילים בגופן בגודל 12 ברווח כפול (עד חמישה עמודים).
 7. הסעיפים שייכללו בתיאור היוזמה:
 • הצורך ביוזמה
 • מהות היוזמה ומטרותיה
 • הסבר על אודות הייחודיות הגלומה בה בהקשר ליחסי צוותי חינוך-הורים
 • הדגשת עיקרון השותפות בין צוותי חינוך להורים והאופן שבו הוא בא לידי ביטוי ביוזמה
 • הצגה של כמה דוגמאות יישומיות למימוש היוזמה בהקשר ליחסי צוותי חינוך-הורים, לצורך ההמחשה
 • תהליך פיתוח היוזמה: נקודות מפנה, התמודדות עם לבטים ועם מורכבויות, הסקת מסקנות ושינויים שבוצעו בה
 • כיוונים לפיתוח היוזמה בהמשך

 

הערות:

 • באחריות המחברים להזכיר את השותפים ליוזמה במישורים השונים
 • באחריות המחברים להשיג זכות יוצרים לכל ההיבטים הנכללים בפרסום היוזמה
 • אם היוזמה מעוגנת במקורות, עליהם להיות כתובים בשיטת APA-7