ראש רשות המחקר הערכה ופיתוח

פרופ' יצחק גילת
דוא"ל: gilati@netvision.net.il

 


מבנה רשות המחקר

• ראש הרשות

• צוות חוקרים

חברי סגל ברשות המחקר, אשר מבצעים את המחקרים המוזמנים על ידי המכללה או מוסדות חיצוניים או היזומים על ידי רשות המחקר, ונותנים ייעוץ לסגל.
בשנים האחרונות נערכו מחקרים שהוזמנו על ידי: רשת אורט, מרכז פרס לשלום ולחדשנות, קרן אב חי, משרד החינוך.

מרכז מהות – מרכז מחקר לקשר בין הורים לבין מערכת החינוך בראשות ד"ר ענת כורם

• הוועדה לעידוד מחקרים

הוועדה אחראית על הענקת סיוע תקציבי לאנשי סגל במכללה. הסיוע ניתן לצורך ביצוע מחקרים, הצגה בכנסים ופרסום מחקרים.

• ייעוץ לסטודנטים

פרופ' איתי הס, המרצה בשיטות מחקר, נותן ייעוץ לסטודנטים במחקרים הנערכים במסגרת סמינריונים ועבודות גמר.

 

יעדים של רשות המחקר

א. קידום המחקר בקרב חברי הסגל במכללה

הפעולות הנעשות ברשות המחקר במטרה לקדם את המחקר:

• ייעוץ אישי וקבוצתי לחברי סגל בנושאים שונים של העבודה המחקרית ופרסומה

• מתן מידע שוטף על פרסומים, כנסים וקרנות למימון מחקרים

• תמיכה כספית במחקרים, בפרסומים ובהשתתפות בכנסים (באמצעות ועדה לעידוד מחקרים)

• קיום כנס מחקר במכללה בו מציגים חברי הסגל את עבודותיהם

ב. הפקת מידע מחקרי עבור המכללה

• עריכת מחקרים וסקרים עבור בעלי תפקידים במכללה (נשיאה, רקטורית, דיקאנים, מחלקת שיווק).

• מחקרים אלה מיועדים לסייע בקבלת החלטות באמצעות ראיות מחקריות על תחומים שונים בפעילות השוטפת של המכללה, כמו תוכניות לימוד חדשות, עמדות של סגל ושל סטודנטים.

ג. הפקת מידע מחקרי בתחום החינוך ובתחומים אחרים

• עריכת מחקרים בתחום החינוך ובתחומים נוספים על פי הזמנות של גופים חיצוניים ועל פי יוזמות של מרכזי מחקר הפועלים ברשות, חברי רשות המחקר או אנשי סגל העובדים בשיתוף עם רשות המחקר. מחקרים אלה מהווים חלק מהתרומה של המכללה להרחבת הידע האקדמי בתחום החינוך ומיצובה כגוף חשוב בתחום המחקר.

ד. סיוע בקידום ההוראה

• ביצוע סקרי הוראה (משובי סטודנטים) במטרה לתת משוב על איכות ההוראה (בעיני הסטודנטים) לכל אחד מן המרצים וכן לרקטורית, דיקאנים וראשי תוכניות.

• ייעוץ לסטודנטים בנוגע למתודולוגיה ועיבוד נתונים בסמינריונים ועבודות גמר.